N Pikula.jpg dr hab. Norbert G. Pikuła, prof UP 

Kierownik Katedry, pok. 113

e-mail: norbert.pikula@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk społecznych. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek  Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National  Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto.

Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową,  jakością życia osób starszych, funkcjonowaniem osób starszych w świecie permanentnej zmiany oraz  osób starszych w kontekście wyzwań rynku pracy. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.

L Kryvachuk.jpg dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP

Profesor nadzwyczajny, p. 208

e-mail: liudmyla.kryvachuk@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Była profesorem na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, kierownikem Katedry Nauk Humanistycznych i Pracy Socjalnej na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, profesorem wizytującym (Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czlonek Komisji Eksperckiej ds. Akredytacji kierunku praca socjalna Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Autorka wielu publikacji (monografie, słownik,  artykuły) w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej. Organizator i inicjator Międzynarodowych Letnich Szkół «Innowacji w pracy socjalnej».

Odznaczona Nagrodą Ministerstwa Finansów Ukrainy za osiągnięcia naukowe (2009), Laureat Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej dla znanych naukowców i wybitnych specjalistów (2012).

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna, zarządzanie uslugami społecznymi, organizacja i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, działalność pracowników socjalnych, problematyka dziecka i rodziny we współczesnym społeczeństwie.


KG mniejsze.jpg dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

Profesor nadzwyczajny, pok. 208

e-mail: krzysztof.gurba@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym oraz doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to: filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, nowe media, gatunki dziennikarskie, e-learning.

Dziennikarz i nauczyciel dziennikarstwa. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Komitetów Naukowych GUIDE Association i Global Communication Association.

Foto K Białożyt.jpg dr Katarzyna Białożyt

Adiunkt, pok. 208

e-mail: katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl

Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

dr Beata Ziębińska

Adiunkt, pok. 208

e-mail: beata.ziebinska@up.krakow.pl

Adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od ponad  dwudziestu lat jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, gdzie  obecnie jest Koordynatorem Sekcji Rozwoju i Strategii, a w minionych latach pracowała w bezpośredniej relacji z osobami potrzebującymi wsparcia. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – ukierunkowanej  na pracę z osobami uzależnionymi oraz specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Tematyka jej  publikacji naukowych dotyczy społeczno–politycznych aspektów życia ludzi starszych w Europie, pomocy społecznej oraz uniwersytetów trzeciego wieku.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także  członkiem Rady Programowej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.