N Pikula.jpg dr hab. Norbert G. Pikuła, prof UP 

Kierownik Katedry, pok. 113

e-mail: norbert.pikula@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk społecznych. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek  Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Pedagogicznym Polskiej Akademii Nauk, National  Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Stypendysta Rządu Kanadyjskiego. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto.

Obszar badań naukowych związany jest głównie z edukacją całożyciową,  jakością życia osób starszych, funkcjonowaniem osób starszych w świecie permanentnej zmiany oraz  osób starszych w kontekście wyzwań rynku pracy. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki pracy i gerontologii społecznej.

L Kryvachuk.jpg dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP

Profesor nadzwyczajny, p. 208

e-mail: liudmyla.kryvachuk@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Była profesorem na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, kierownikem Katedry Nauk Humanistycznych i Pracy Socjalnej na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, profesorem wizytującym (Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czlonek Komisji Eksperckiej ds. Akredytacji kierunku praca socjalna Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Autorka wielu publikacji (monografie, słownik,  artykuły) w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej. Organizator i inicjator Międzynarodowych Letnich Szkół «Innowacji w pracy socjalnej».

Odznaczona Nagrodą Ministerstwa Finansów Ukrainy za osiągnięcia naukowe (2009), Laureat Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej dla znanych naukowców i wybitnych specjalistów (2012).

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, praca socjalna, zarządzanie uslugami społecznymi, organizacja i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, działalność pracowników socjalnych, problematyka dziecka i rodziny we współczesnym społeczeństwie.


KG mniejsze.jpg dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

Profesor nadzwyczajny, pok. 208

e-mail: krzysztof.gurba@up.krakow.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym oraz doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to: filozofia umysłu, sztuczna inteligencja, nowe media, gatunki dziennikarskie, e-learning.

Dziennikarz i nauczyciel dziennikarstwa. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Członek Komitetów Naukowych GUIDE Association i Global Communication Association.

zdjecie.jpg dr Katarzyna Jagielska

Adiunkt, pok. 208

e-mail: jagielska@up.krakow.pl

Doktor, adiunkt w  Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współwykonawca w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)", koordynator międzynarodowego projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse". Współtwórca i koordynator projektu "Starzejmy się w dobrym stylu" finansowanego ze środków ASOS. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział Kraków). Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z jakością życia seniorów, ekonomią społeczną oraz pracą socjalną.

Foto K Białożyt.jpg mgr Katarzyna Białożyt

Asystent, pok. 208

e-mail: katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl

Magister pedagogiki, asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

M Iwinska.jpg mgr Marta Iwińska

Asystent, pok. 208

e-mail: marta.iwinska@up.krakow.pl

Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pedagog specjalny, magister edukacji wczesnoszkolnej. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Główne zainteresowania badawcze to: uwarunkowania satysfakcji z życia i poczucia szczęścia u osób w wieku starszym, relacje międzypokoleniowe. Swoje badania prowadzi na gruncie międzynarodowym i międzykulturowym.