Katedra Gerontologii Społecznej i Pedagogiki

Pracy realizuje następujące projekty:

  1.  "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse"  przyznany przez European Association of Schools of Social Work. Projekt naukowy opracowany przez zespół: dr hab. Norberta G. Pikułę prof. UP oraz dr Katarzynę Jagielską z Katedry Gerontologii Społecznej, dr hab. Joannę Łukasik z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz prof. Gabrielę Kasprzak z University of Toronto (Kanada) i  prof. Michała Kasprzaka z Ryerson University of Toronto (Kanada) - Nr projektu DNPBiE.6120-90/14.
  2. "Starzejmy się w dobrym stylu" - projekt edukacyjny przygotowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach w partnerstwie z Katedrą Gerontologii Społecznej i jest finansowany ze środków ASOS.. Projekt ze strony Katedry Gerontologii Społecznej został opracowany przez zespół: dr hab. Norberta G. Pikułę, prof. UP, dr Katarzynę Jagielską oraz dr Annę Mirczak - umowa z MPiPS 8633/ASOS/2015.
  3. "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)", projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu dr Sławomir Trusz (INoW); wykonawca w projekcie: dr Katarzyna Jagielska -Nr projektu 2012/05/D/HS6/03350.

Projekty zrealizowane:

  1. Letnie warsztaty edukacyjne seniora, finansowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Projekt realizowany z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (zakończenie realizacji - 2014 r.) - umowa z MPiPS 2686/ASOS/2014.
  2. Gwarancje dla młodzieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zleceniodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (zakończenie realizacji - 2014 r.)
  3. Nauka dla biznesu. Biznes dla nauki. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownik i koordynator projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, dr Katarzyna Jagielska (zakończenie realizacji - 2014 r.)
  4. Culture and leadership at educational organizations and organizations for social work, projekt finansowany przez Fundusz „Naukowe Badania” Uniwersytetu św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii, Bułgaria, współwykonawca projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (zakończenie realizacji - 2014 r.)
  5. Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kierownik zespołu naukowo-badawczego i realizator projektu: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (zakończenie realizacji - 2013 r.)